Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a Timpanon Kft. (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatkezelési elveket, politikáját, amelyet a társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeleteben („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő

munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az Adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Adatkezelő

Adatkezelő neve: Timpanon Kft.

Székhelye: 7100 Szekszárd, Aranytó u. 12.

Adószáma: 10351905-2-17

Cégjegyzék száma: 17-09-000362

Nyilvántartó hatoság: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: …………..

E- mail: ……………

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-……………………….

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https:// timpanonkft.hu/ adatkezelési tájékoztató

3. Definíciók

3.1. Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőséget, amig kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságara jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3.2. Nyilvántartási rendszer

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

3.3. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az

Általános szerződési feltételek

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adat kezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza es végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

3.4. Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

3.5. Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél- e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adat kezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adat védelmi szabályoknak.

3.6. Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3.7. Harmadik fél

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.8. Ügyfél

Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.

3.9. Felhasználó

Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lep, weboldalát meglátogatja.

3.10. Adat kezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, igy például gyűjtésé, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlésé és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adat kezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy

kép felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyér nyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is.

3.11. Profil alkotás

A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.

3.12. Álnév esetek

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.13. Adatfeldolgozás

Az adat kezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3.14. Hozzájárulás

Az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

3.15. Adat védelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tarolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.16. Tiltakozás

Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogasolja és az adat kezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.17. Adat továbbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

3.18. Adat törlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

4. Alapelvek az adat kezelés során

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

A.

az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; az adat kezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fel, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lepések megtételéhez szükséges;

B.

C.

az adat kezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; az adat kezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

D.

az adat kezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

E.

az adat kezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fel jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget elveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

F.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok es jelen Adat kezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adat kezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre aranyban áll az adat kezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adat felvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosit számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelősedéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülöi felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása eseten kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmat ellenőrizni, igy az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik felnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában törtenő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzak azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbit.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

A szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain és webáruházaiban gyűjtött adatok tekintetében a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben nem végez. Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról, jogcíméről és időtartalmáról az Ügyfél, mint Adatkezelő tud felvilágosítást adni, ezen adatok adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

5.1. A weboldal látogatóinak adatai, naplók

Az Adatkezelő a saját weboldalainak látogatása során rögzíti a Felhasználok IP címet, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címet. Az adatokat az Adatkezelő védelmi rendszer üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel. Az adatokat 2 hónap elteltével törli. Az Adatkezelő saját weboldalain személyes azonosításra alkalmas cookie- kat nem használ.

5.2. Ügyfél regisztráció, megrendelés

Az Adatkezelő szolgáltatásainak megrendelésére csak regisztrációt kivetően van lehetőség. Az adatkezelés célja és jogalapja a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató lével küldése. A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők: felhasználónév, jelszó, név, cím, telefonszám, e- mail cím.

5.3. Hirlevél

Az adatkezelés célja e- mail alapú hirlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e- mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva gyakorolhatja, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

5.4. Ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő az Felhasználok részére ügyfélszolgálatot biztosit. A Felhasználó a megkeresés formájától függően hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A beérkező e- maileket, telefonbeszélgetéseket, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével küldött üzeneteket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt az Adatkezelő rögzíti, maximum 5 évig tarolja es ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel.

5.5. Állásjelentkezés

Az Adatkezelő weboldalán lehetőséget biztosit állásjelentkezésre. Jelentkezéskor bekért adatok: név, telefonszám, e- mail cím, szakmai önéletrajz. A megadott személyes adatokat legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig elektronikusan tarolja.

6. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépen adatcsomagot (un. „cookie”- t) helyez el, amik elsődleges célja a folyamat azonosítás és a terhelés elosztás. Minden cookie a weboldal alapvető működéshez szükséges, személyes azonosításra nem alkalmas. A cookie- t a Felhasználó képes torolni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie- k alkalmazását tiltsa. A cookie- k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelő az álabbi cookie- kat használja:

A. …….AdminID - folyamatazonosító, munkamenet végéig

B. Google Analytics - álnevesített statisztika

7. A adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan kezel és tárol, személyes adatokról papír alapú másolat nem készül.

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei a székhelyen találhatóak. A szervereken tárolt adatokhoz a szervertermek munkatársai nem férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állasa és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsertő

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparagi gyakorlatnak, a GDPR- nak, a hatályos magyar jogszabályoknak és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Az Adatkezelő hibájából bekövetkező adatvesztés eseten az Adatkezelő köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e- mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő

megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adjak át.

A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt.

8.1. Adatfeldolgozók

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az álabbi cégeknek továbbít adatokat, az álabbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és altaluk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzak fel.

Dávid Dávid ev.., H-7100 Szekszárd, Zrínyi utca 90., adószám: 67572973-1-37

A.

8.2. Külső szolgáltatok, címzettek

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében külső adatkezelőkkel működhet együtt, azok részére személyes adatokat továbbíthat, ezek az álabbiak. Az Adatkezelő a külső szolgáltatok adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A. Internet Szolgáltatók Tanácsa, H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

B. P.D.R. Solutions FZC, F-20, Business center 1, Business Park, RAK Free Trade Zone, Ras Al Khaimah

C. EuroDNS S.A., 21, rue Leon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg

D. ROSPOT S.R.L., Eugeniu de Savoya nr. 7, Timisoara 300085, Romania

E. Websupport, s.r.o., Stare grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko

9. Az Érintett jogai

9.1. A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adat adatainak kezelése folyamatban van- e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatait és a rendeletben felsorolt információkat megismerje.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan kesedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3. A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan kesedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan kesedelem nélkül törölje, ha az álabbi indokok valamelyike fennáll:

A.

a személyes adatokra mar nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtettek; az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs másjogalapja;

B.

az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget elvező jogszerű ok az adatkezelésre.

C.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt torolni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépeseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőluk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

A.

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; az Adatkezelőnek mar nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

B.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, szeles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul es az adatkezelés automatizált módon történik.

9.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból barmikor tiltakozzon személyes adat adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke.

10. A jogérvényesítés módja

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/ c.; telefon:

+36-1-391-1400; e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése eseten birósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

11. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősséget a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzak meg és felelősséget a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mertekig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelések teljes megértéséhez. Azon kérdésekben, melyekre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, a Felhasználó a 2. pontban jelzett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől.

Kelt: Szekszárd, 2018.05.24.

Hatályba lépes: 2018.05.25.

Írjon nekünk!

24 órán belül felkeressük Önt!

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával!

Még ne zárd be!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Hírlevelünkben hasznos ajánlatokat és ötleteket küldünk Neked.

Hírlevél

Iratkozzon fel és kap valamit!

Hírlevelünkben hasznos ajándékokat és ötleteket küldünk Önnek.